Nowe uprawnienia UDT

Z dniem 20.04 2022 spółka Konrem S.A. otrzymała nowe uprawnienia UDT do naprawy, modernizacji i wytwarzania elementów suwnic, wciągników, wciągarek.

Osoby obsługujące urządzenia techniczne zobowiązane są posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania określonych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. Uzyskane uprawnienia dają naszej firmie ogromne możliwości współpracy na nowych płaszczyznach. Nieustannie dbamy o podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych uprawnień. Cieszymy się, że dzięki nowo uzyskanym uprawnieniom UDT spółka Konrem S.A wchodzi na wyższy poziom świadczenia usług.

Tutaj sprawdzisz nasze uprawnienia:

Zakres działań i uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego jest unormowany w art. 37 ustawy o dozorze technicznym, do którego zaliczamy:

  1. kontrolowanie i nadzorowanie przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, jak również zasad i przepisów z zakresu bezpieczeństwa dotyczących urządzeń technicznych;
  2. przeprowadzanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, według określonych zasad zgodnych z ustawą;
  3. wydawanie decyzji w sprawach dotyczących dozoru technicznego;
  4. szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników  z zakresu dozoru technicznego;
  5. prowadzenie ewidencji oddanych do użytku urządzeń technicznych, które podlegają dozorowi technicznemu;
  6. współpraca ze specjalistycznymi jednostkami dozoru technicznego w zakresie wykonywania dozoru technicznego;
  7. dokonywanie analizy przyczyn i skutków uszkodzeń przy urządzeniach technicznych oraz ocenianie w jakim stopniu stanowią zagrożenie;
  8. sprawdzanie kwalifikacji pracowników obsługujących, naprawiających, wytwarzających, modernizujących i konserwujących urządzenia techniczne;
  9. certyfikowanie systemów jakości urządzeń technicznych.